/Files/images/collage.jpg

У різноманітних шкільних освітніх установах помітне місце по праву належить вечірнім школам. За свою історію вони зазнавали різні зміни і в цільових установках, і в назві, і в контингенті учнів, але незмінно зберігали свою вагомість в освіті. І сьогодні, в 21 столітті, дивлячись на зміну соціально-економічної ситуації, конкуренцію на ринку праці, низький рівень доходів серед молоді, відсутність професійної підготовки та можливості отримати професію, особливо актуально питання отримання освіти, тому, безумовно, особлива роль у системі освіти відводиться нашому навчальному закладу.

Головна мета діяльності нашого навчального закладу - це забезпечення реалізації права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття загальної середньої освіти з відривом або без відриву від виробництва.

Головними завданнями нашого навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
 • збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Головні принципи в роботі нашого навчального закладу:

 • принцип цінності особистості;
 • принцип унікальності особистості;
 • принцип пріоритету особистісного розвитку;
 • принцип орієнтації на зону найближчого розвитку;
 • принцип суб'єктивності освітнього процесу;
 • принцип особистісно-орієнтованого навчання;
 • принцип диференціації освітнього процесу;
 • принцип емоційно-ціннісної орієнтації освітнього процесу.
Кiлькiсть переглядiв: 241